Polityka pywatności + cookies

Polityka prywatności obowiązuje od 4 kwietnia 2020 r.

§1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy dokument, tj. Polityka prywatności określa przede wszystkim zasady zgodnie z którymi następuje przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych osobowych, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w na stronie internetowej plików cookies oraz narzędzi analitycznych.
2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej jest Lexeco Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Hoża 66/68 lok. 215, 00 – 628 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS za numerem KRS 0000784531, NIP 7010922130, REGON 383235456, o kapitale zakładowym 5.000 zł oraz adres poczty elektronicznej: info(at)pomocfrankowiczom.info zwana dalej „Administratorem danych osobowych”.
3. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej „RODO”.
4. Korzystanie z informacji zamieszczonych na stronie internetowej www.pomocfrankowiczom.info jest dobrowolne. Podobnie podanie danych osobowych przez osobę chcącą skorzystać z nieodpłatnej porady prawnej jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków: (1) udzielenie nieodpłatnej porady prawnej przez Administratora danych osobowych - niepodanie w tym przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie oraz w niniejszej Polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do jej udzielenia skutkuje brakiem możliwości udzielenia nieodpłatnej porady prawnej. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku konieczne do udzielenia nieodpłatnej porady prawnej. Każdorazowo zakres danych wymaganych do udzielenia nieodpłatnej porady prawnej wskazany jest uprzednio na stronie internetowej oraz w niniejszej Polityce prywatności; (2) obowiązki ustawowe Administratora danych osobowych - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora danych osobowych obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi danych osobowych wykonanie tychże obowiązków.
5. Administrator danych osobowych dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
6. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator danych osobowych wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z rozporządzeniem RODO i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator danych osobowych stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

§2
Podstawy przetwarzania danych

1. Administrator danych osobowych uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do udzielenia nieodpłatnej porady prawnej osobie, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych osobowych; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych osobowych wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w ust. 1 powyżej Polityki prywatności.

§ 3
Cel, podstawa, okres i zakres przetwarzania danych

1. Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora danych osobowych wynika z działań podejmowanych przez daną osobę. Przykładowo jeżeli osoba zainteresowana udzieleniem nieodpłatnej porady prawnej zadzwoni na numer telefonu podany na stronie internetowej i udzielenie jej tej porady nie będzie wymagało uzyskania od niej jej danych personalnych, to osoba udzielająca porady prawnej nie będzie o nie prosiła. Jeżeli osoba wnioskująca o nieodpłatną poradę prawną będzie chciała uzyskać ją drogą mailową, to Administrator danych osobowych będzie przetwarzał jej dane osobowe niezbędne do jej udzielenia, np. adres e-mail, imię i nazwisko.
2. Administrator danych osobowych może przetwarzać dane osobowe w następujących celach, na następujących podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie:

2.1. Podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy). Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy. Zakres maksymalny: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego.

2.2. Marketing bezpośredni
Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).
Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora danych osobowych, nie dłużej jednak niż do czasu wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą. Administrator danych osobowych nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.
Zakres maksymalny: Adres poczty elektronicznej

2.3. Marketing.
Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda).
Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.
Zakres maksymalny: Imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej.

2.4. Prowadzenie ksiąg rachunkowych.
Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395).
Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi danych osobowych przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej) lub rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).
Zakres maksymalny: imię i nazwisko; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby, nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta.

2.5. Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator danych osobowych lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora danych osobowych.
Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO.
Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora danych osobowych, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora danych osobowych działalności. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata).
Zakres maksymalny: Imię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby. W wypadku osób nie będących konsumentami Administrator danych osobowych może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).

§4
Odbiorcy danych

1. Dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i udzielania nieodpłatnych porad prawnych, konieczne jest korzystanie przez Administratora danych osobowych z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, narzędzi marketingowych). Administrator danych osobowych korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
2. Przekazanie danych przez Administratora danych osobowych nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w Polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator danych osobowych przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Przykładowo, jeżeli Klient korzysta telefonicznie z darmowej porady prawnej, to jego dane nie będą przekazywane doradcy prawnemu współpracującemu z Administratorem danych osobowych.
3. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
3.1. dostawcy systemu ankiet opiniujących w przypadku Klienta, który zgodził się na wyrażenie opinii o udzielonej poradzie prawnej.
3.2. dostawcy usług zaopatrujący Administratora danych osobowych w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umoz
liwiające Administratorowi danych osobowych prowadzenie działalności gospodarczej i świadczonych za jego pośrednictwem usług (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi danych osobowych). Administrator danych osobowych udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu prawnikowi działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą Polityką prywatności.

§5
Profilowanie

1. Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora danych osobowych obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze Administrator danych osobowych podaje w tym punkcie Polityki prywatności informacje dotyczące możliwego profilowania.
2. Administrator danych osobowych może korzystać z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora danych osobowych nie dotyczą udzielenia lub odmowy udzielenia darmowej porady prawnej. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z nieodpłatnej porady prawnej.
3. Profilowanie polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie www.pomocfrankowiczom.info.
4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

§6
Prawa osoby, której dane dotyczą

1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora danych osobowych, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratora danych osobowych w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. Prawo do sprzeciwu - dot. marketingu bezpośredniego jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie Polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem danych osobowych poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres wskazany na wstępie Polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej.

§7
Cookies w Sklepie i analityka

1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę internetową (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający stronę Internetową). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
2. Administrator danych osobowych może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony internetowej w następujących celach:
2.1. zapamiętywanie danych wypełnianych w formularzu kontaktowym;
2.4. dostosowywanie zawartości strony do indywidualnych preferencji Klienta (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowej;
2.5. prowadzenie anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony internetowej;
2.6. remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających stronę internetową poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd.;
3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies.
4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez stronę internetową – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.

§8
Postanowienia końcowe

1. Administrator danych osobowych namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy tylko strony internetowej www.pomocfrankowiczom.info i świadczonych za jej pomocą usług.

 

Copyright © LEXECO 2020 by DedalMedia Agency